Main Page Sitemap

Fälligkeit ist der


fälligkeit ist der

Píloha Technické fakturaní a sex dating Seiten frei pepravní podmínky Wood Paper (také jako TFP WP), bod 2).
Za podstatné poruení této smlouvy prodávajícím se povauje zejména: a) nedodání sjednané kulatiny ve sjednaném mnoství a kvalit a/nebo odchylka v mnoství i kvalit dodané kulatiny vtí ne 20 oproti smluvenm podmínkám, b) prodlení prodávajícího s dodáním pedmtu smlouvy nebo jeho ásti trvající déle.
Píloha TFP WP, bod 8) TFP WP jsou jako píloha souástí této smlouvy a prodávající je bez vhrad akceptuje.
V pípad nedostatku silniních odvozních kapacit se kupující dohodl s prodávajícím, e bude smluven objem.
Pokud bude msíní prmrn kurz CZK/EUR platn pro kalendání msíc dodání vyí ne kupní cena se dle lánku 5 se zvyuje.Tato smlouva me také zaniknout z dvod uvedench v TFP WP, bod.Splatnost faktur je 35 dní od data vystavení faktury.Pokud bude tento gta online frauen kennenlernen prmrn msíní kurz CZK/EUR nií ne kupní cena dle lánku 5 se sniuje o CZK/m3.Vyútování pípadnch rozdíl se povauje za samostatné zdanitelné plnní ve smyslu par.Chceme-li dál mnit prostedí v R, potebujeme zrychlit a nabrat sílu.
Nichteinhaltung der al"n Lieferungen.
42, odst.4 zákona.235/2004.
V pípad, e bude díví single stammtisch ahaus k nakládce rozloeno na více jak 3 místech a doba nutná pro nakládku díví na silniní vozidlo dopravce pekroí 1 hodinu, me bt prodávajícímu vyútován více náklad v souvislosti s nakládkou díví v pomrné vi urené dopravcem.Zpt na detail smlouvy, píloha 12418.pdf, upozornní : Text pílohy byl získán strojov a nemusí pesn odpovídat originálu.Sráka pro celé délky - 8, 9, 10, 12, 13, 14 m iní K/m3.Bei Waggonlieferungen wird für die gelieferten fm ein Pauschale in der Höhe von,- Kc/m3 abgezogen.Poadavky na silniní pepravy je nutno nahlásit kupujícímu nejpozdji do pátku 9:00 hod.Mit Bahntransport realisiert wird.V areálu HI Maresch - Retz osobou provádjící pejímku.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap